privacy-statement

Privacy statement Eday Housing Services B.V.

Eday Housing Services houdt zich bezig met het beheer en verhuur van vastgoed. Eday Housing Services verwerkt voor haar dienstverlening als verantwoordelijke persoonsgegevens van haar beheerders, verhuurders, huurders en andere (eenmalige) contactpersonen. Eday Housing Services houdt zich daarbij aan de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacy statement laat Eday Housing Services u weten welke gegevens door haar worden verwerkt, wanneer Eday Housing Services deze persoonsgegevens verwerkt, waarom en op welke wijze.

Verwerving van algemene informatie

Als u de website van Eday Housing Services bezoekt, wordt automatisch algemene informatie gedetecteerd. Deze informatie (serverlogbestanden) betreft informatie over het soort webbrowser, het besturingssysteem dat wordt gebruikt, de domeinnaam van uw internetdienstaanbieder etc. Dit is exclusieve informatie waarmee u niet kan worden geïdentificeerd. Deze informatie is nodig om technische redenen voor de correcte levering van de inhoud van de gewenste pagina overeenkomstig het gebruik van het internet. Anonieme informatie wordt door Eday Housing Services geëvalueerd, zodat Eday Housing Services de website en de technologie daarvoor kan verbeteren.

Cookies

Via haar website verwerkt Eday Housing Services cookies. De cookieverklaring van Eday Housing Services vindt u op de website. In de Cookieverklaring van Eday Housing Services staat precies welke cookies Eday Housing Services verwerkt, met welk doel en hoe lang Eday Housing Services deze cookies bewaart. U kunt in uw browserinstellingen uw cookievoorkeuren beheren.

Verwerken van persoonsgegevens

Eday Housing Services verwerkt persoonsgegevens van (de contactpersonen van) haar beheerders, verhuurders en huurders. Bovendien verwerkt Eday Housing Services persoonsgegevens van toekomstige beheerders, verhuurders, huurders en andere (eenmalige) opdrachtgevers. De persoonsgegevens worden door u aan Eday Housing Services verstrekt bij de aanvraag en het gebruik van de dienstverlening van Eday Housing Services. Eday Housing Services verzamelt ook gegevens wanneer u met haar in contact treedt over de mogelijkheden om gebruik te maken van haar diensten.

Bij het registreren en afhandelen van binnenkomende klachten verwerkt Eday Housing Services ook persoonsgegevens. Daarnaast verwerkt Eday Housing Services persoonsgegevens in opdracht van haar beheerders en verhuurders (de verwerkingsverantwoordelijken) als verwerker. Eday Housing Services heeft met al haar beheerders en verhuurders hierover afspraken gemaakt conform de AVG. In de privacy statements van haar beheerders en verhuurders van Eday Housing Services staat hoe zij omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt dit lezen in de privacy statements van de klanten van Eday Housing Services.

 

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Voor de uitvoering een Opdracht tot Dienstverlening en de daarbij behorende werkzaamheden, is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. Van onze opdrachtgevers, beheerders, verhuurders en (kandidaat) huurders verzamelt Eday Housing Services: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, salarisspecificatie en bankgegevens. Provast controleert uw identiteit aan de hand van uw identiteitsbewijs. Van dit identiteitsbewijs noteert Eday Housing Services het nummer en om welk nummer dit gaat. Deze gegevens verzamelt Eday Housing Services, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, maar ook omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen.

Van eventuele toekomstige (contactpersonen van) beheerders, verhuurders en huurders verzamelt  Eday Housing Services naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden verzamelt op basis van schriftelijke toestemming.

De gegevens die door EdayHousing worden verwerkt, worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Daarbij gelden de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Personalia en kantoorgegevens zolang als de samenwerking voortduurt. Nadat de samenwerking is gestopt behouden wij de gegevens zolang als de belastingdienst dat van Eday Housing Services verwacht.

Beveiliging

Eday Housing Services gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Eday Housing Services neemt zodanige passende technische en organisatorische maatregelen waardoor een passende beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens Eday Housing Services diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Eday Housing Services met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Deze afspraken heeft Eday Housing Services vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Bewaartermijnen

Eday Housing Services houdt zich aan de principes van gegevensbeperking. Daarom slaat Eday Housing Services alleen uw persoonsgegevens op zolang dat nodig is voor de doeleinden die hier worden genoemd of voor zover vereist door de wetgever voor verschillende opslagperioden. Gegevens van beheerders, verhuurders en huurders worden bewaard zolang de dienstverlening via ons kantoor actief is. Na beëindiging van de huur-relatie of beheerrelatie, worden de gegevens nog 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke bewaarplicht.

Derde ontvangers

Eday Housing Services maakt voor haar dienstverlening gebruik van derden. Daarbij kunt u denken aan de inzet van uitvoerders, aannemers, loodgieters, energiebedrijven etc.  indien sprake is van een gebrek in de woning. In dat geval zal Eday Housing Services aan deze derden voor het maken van een afspraak met u uw telefoonnummer, adres en/of e-mailadres kunnen verstrekken. U wordt hiervan vooraf door Eday Housing Services op de hoogte gebracht.

Screening huurders

Eday Housing Services maakt gebruik van een derde partij, HuurcheckNederland, die bekijkt of een kandidaat huurder in aanmerking kan komen van één van onze woningen. Hiervoor voert HuurcheckNederland een screening uit waarmee de kredietwaardigheid van de potentiële huurder wordt beoordeeld. HuurcheckNederland voert de screening zelfstandig uit. U levert de gevraagde gegevens en documenten daarvoor zelf aan in een online dossier. Van HuurcheckNederland ontvangen wij slechts de uitkomt van de screening en niet de onderliggende stukken. Indien de screening negatief voor u uitvalt, worden uw gegevens niet langer door Eday Housing Services bewaard. De screening is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Eday Housing Services en van onze verhuurders. De screening door HuurcheckNederland valt onder haar verantwoordelijkheid en niet onder de verantwoordelijkheid van Eday Housing Services. Op de website van HuurcheckNederland staat vermeld hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat.

Rechten betrokkenen

Als betrokkene heeft u recht op het inzien van de gegevens die Eday Housing Services van u verzamelt. Ook kunt u uw gegevens corrigeren en/of verwijderen. Bovendien heeft u het recht de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens aan een andere partij over te dragen.

Ondanks dat Eday Housing Services er alles aan doet om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan, kan het voorkomen dat u het onverhoopt niet eens bent met de wijze waarop uw gegevens door Eday Housing Services worden verwerkt en/of andere bezwaren heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval kunt u hiertegen bezwaar maken.

U kunt een verzoek met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten sturen naar info@eday.nl.

Eday Housing Services doet er alles aan om uw persoonsgegevens conform de AVG te verwerken. Indien u daarover anders denkt of vragen heeft, dan hoort Eday Housing Services dit uiteraard graag. Eday Housing Services komt in dat geval graag met u tot een gezamenlijke oplossing. Mocht dat onverhoopt niet lukken en u bent het nog steeds niet eens met de verwerking van uw persoonsgegevens door Eday Housing Services, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links

Voor uw gemak heeft Eday Housing Services op haar website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal van haar Beheerders en verhuurders. Provast Beheer maakt u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy statements van deze derde partijen, en niet die van Provast Beheer, van toepassing zijn.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen

Eday Housing Services behoudt zich het recht voor deze privacy statement te wijzigen, zodat het altijd aan de toepasselijke wettelijke eisen voldoet of aan de veranderingen in haar diensten. Eday Housing Services raadt u aan regelmatig deze pagina te bekijken voor de meest recente versie van haar privacy statement.

Vragen over privacy statement

Als u vragen heeft en/of opmerkingen over dit privacy statement, stuurt u dan een e-mail naar: info@eday.nl.

 

Versie mei 2018

Dit is het Privacy Statement van Eday Housing Services., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende te (1182 BW) Amstelveen aan de Patrimoniumlaan 2.